O projekcie

Międzynarodowy projekt RATIO-COAL – Improvement of coal carbonization through the optimization of fuel in coking coal blends, realizowany w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali w latach 2010-2013. Konsorcjum projektowe składa się z sześciu partnerów z czterech krajów UE, zarówno z sektora nauki, jak i przemysłu. Koordynatorem projektu jest Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem projektu jest poprawa jakości procesu karbonizacji węgla poprzez optymalizację składu paliwa stosowanego w mieszankach koksowniczych.

W ramach projektu przeprowadzono laboratoryjne analizy składu petrograficznego węgli indywidualnych i mieszanek węglowych pochodzących z różnych części Europy, Kanady oraz Republiki Południowej Afryki w aspekcie określenia proporcji składników reaktywnych i inertnych. Opracowana została: innowacyjna metoda prognozowania jakości koksu metalurgicznego niezbędnego do wytwarzania wysokiej jakości stali oraz system monitorowania, sterowania i optymalizacji procesu przygotowania paliwa do koksowania. Przeprowadzone zostały testy zaproponowanej metody w skali przemysłowej.

Wyniki badań prowadzonych w zakresie RATIO-COAL posłuży do precyzyjnego określenia optymalnej proporcji składników reaktywnych w węglach wsadowych, przyczyni się do uzyskania szybkiej i dokładnej prognozy jakości uzyskanego koksu metalurgicznego niezbędnego do wytwarzania wysokiej jakości stali. Osiągnięte wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle stalowym i koksowym oraz w nadrzędnych instytucjach i placówkach naukowych. Opracowana innowacyjna formuła prognozowania jakości koksu przyczyni się do polepszenia jakości produkowanej stali.