Sposoby i środki

Aby osiągnąć cele i założenia projektu, zostaną przeprowadzone różne prace koncepcyjne, analizy laboratoryjne, testy przemysłowe, projetkowanie i wdrożenie. Program pracy będzię podzielony na sześć Pakietów Pracy, przedstawionych krótko po niżej:

PP1. Dobór i charakterystyka materiałów do karbonizacji węgla

Jakość karbonizacji węgla zależy głównie od właściwości materiału do karbonizacji. PP1 obejmuje analizy i dobór surowych materiałów do mieszanek koksowniczych. Szeroka gama węgli z różnych rejonów świata zostanie scharakteryzowana poprzez serię analiz laboratoryjnych, takich jak: pomiar witrynitu i współczynnika odbicia macerału, relatywne natężenie fluorescencji witrynitu i intertynitu, skład macerału i mikrolitotypu oraz charakterystyka termicznego rozpadu węgla. Wybrane paliwa alternatywne pozyskane z odpadów (granulat z opon samochodowych, odpady powstałe przy produkcji czipów elektronicznych oraz pozostałości po karbonizacji polietylenu) będą analizowane pod kątem ich użyteczności z punktu widzenia wdrożenia ich do mieszanek koksowniczych. Utworzona zostanie baza danych właściwości węgli i paliw alternatywnych, która będzie dostępna publicznie.

PP2. Opracowanie i walidacja nowej efektywnej metody doboru najlepszej mieszanki koksowniczej

Nowa innowacyjna formuła do przewidywania jakości koksu zostanie opracowana przez ustalenie optymalnej reaktywnej/inertnej proporcji w węglu wsadowym, oparta na analizie petrograficznej próbek węgla w PP1. Przygotowane zgodnie z formułą mieszanki koksownicze będą koksowane w laboratorium, przeprowadzone będą testy półprzemysłowe i przemysłowe. Zostatanie przeprowadzona analiza wdrożenia różnych ilości alternatywnych paliw dla najlepszych mieszanek koksowniczych.

PP3. Analiza właściwości koksu jako produkt końcowy karbonizacji węgla

Oszacowana będzie jakość koksu otrzymanego w licznych półprzemysłowych i przemysłowych testach laboratoryjnych uzyskana w PP2. Oszacowanie będzie oparte na podstawie analizy laboratoryjnej porowatości, mikroporowatości koksu – analiza obrazu, trwałości termicznego utleniania koksu, energia aktywacji dla termicznego rozpadu koksu, Micum 10 i Micum 40 oraz testy CRI/CSR. Analiza zweryfikuje i przetestuje metodę przedstawioną w PP2.

PP4. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitoringu, sterowania i optymalizacji przygotowania mieszanki koksowniczej

Zostanie zaprojektowany i wdrożony system monitorowania, sterowania i optymalizacji paliwowych mieszanek koksowniczych. Podstawą systemu będzie specjalistyczne oprogramowanie dla symulacji jakości koksu. Danymi wejściowymi będą wyniki analizy próbek mieszanek koksowniczych popbranych z paliwa przygotowanego do koksowania. Wyjściowe dane programu będą wskaźnikami do przygotowania mieszanki dla produkcji najlepszego koksu. System zostanie zaprojektowany przez czeską firmę Autel. Wdrożenie zostanie przeprowadzone przez czeską firmę produkującą koks.

PP5. Testowanie systemu monitorowania, sterowania i optymalizacji procesu karbonizacji w skali przemysłowej

System zaprojektowany w PP4 będzie testowany na szeroką skalę przemysłową. Zostanie przeprowadzone 40 testów karbonizacji porcji mieszanek koksowniczych, po 100 ton każda. Dla poprawy procesu karbonizacji zostanie wdrożony system monitorowania, sterowania i optymalizacji zaprojektowany w PP4 . Zostanie przeprowadzona analiza porównawcza właściwości koksu otrzymanego w procesie karbonizacji z wykorzystaniem nowej i tradycyjnej metody.

PP6. Plan zarządzania, rozpowrzechniania i wdrażania

Działania projektu będą zarządzane przez koordynatora projektu razem z liderami Pakietów Pracy i Zadań. Głównym narzędziem do rozpowrzechnienia wyników projektu będzie projekt strony internetowej. Zostanie opracowany plan wdrożenia technologii dla określenia wykorzystania badań projektu i przedstawienia wyników.