Opis pakietu pracy

Formularz 1-2

OPIS PROJEKTU PRACY

PP Nr 1

 

Tytuł Pakietu Pracy Dobór i charakterystyka materiałów używanych do karbonizacji węgla Ilość osobogodzin29
Lider PP(pełna nazwa i akronim) Kombinat Koksochemiczny Zabrze, Polska  
Beneficjent (ci)(pełna nazwa i akronim) CSIC-INCAR  
  TKS  
  US  
  UGN  
  TZ Trinec, a.s.  
1 – Cele.

 • Analiza i dobór surowych materiałów do mieszanek węglowo-koksowych. Rozważane będą paliwa węglowe z różnych rejonów Europy, Kanady i Południowej Afryki, z punktu widzenia dostępności i przydatności w procesie koksowania. Właściwości petrograficzne węgla – w szczególności reaktywne/inertne proporcje koksowniczych węgli i paliw, jak ich kategoria, będą głównym kryterium przy oszacowywaniu ich zachowania podczas karbonizacji. Zostanie przeprowadzona seria analiz laboratoryjnych na najbardziej odpowiednie węgle do mieszanek.
 • Zbadanie dodawania alternatywnych paliw dla efektywnej utylizacji odpadów przemysłowych w procesie koksowania. Kilka wybranych paliw pozyskanych z odpadów będzie laboratoryjnie analizowane pod kątem najlepszego składu mieszanki koksowniczej.
 • Utworzenie interaktywnej bazy danych paliw koksowniczych dla optymalizacji mieszanek koksowniczych w procesach przemysłowych. Baza danych będzie utworzona zarówno w głównych węglach koksowniczych, jak i innych węglach używanych do mieszanek z Europy oraz krajów eksportujących węgle do Europy. Baza ta będzie zawierać wyniki przybliżonych i końcowych analiz, właściwości koksowniczych, jak również dane petrograficzne. Baza danych paliw węglowych i paliw alternatywnych będzie utworzona razem ze specjalistycznym oprogramowaniem. 
4 – Wyniki i etapy 

 • Dobór odpowiednich węgli do mieszanek 
 • Dobór najbardziej odpowiednich paliw alternatywnych
 • Baza danych węgli i paliw alternatywnych z narzędziem programistycznym

 

 

Formularz 1-2

OPIS PAKIETU PRACY

PP Nr 2

 

Tytuł Pakietu Pracy Opracowanie i walidacja nowej efektywnej metody wyboru najlepszej mieszanki koksowniczej Ilość osobogodzin29
Lider PP(pełna nazwa i akronim) Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska  
Beneficjent (ci)(pełna nazwa i akronim) KK Zabrze  
  TZ Trinec, a.s.  
  CSIC-INCAR  
1 – Cele

 • Opracowanie nowej efektywnej metody doboru najlepszej mieszanki koksowniczej opartej na reaktywnej/inertnej proporcji węgli wsadowych oraz jej weryfikacja i walidacja. Baza danych właściwości węgli otrzymanych w PP1 będzie stanowić podstawę opracowania formuły. Zaproponowana formuła powinna precyzyjnie przewidywać jakość koksu na podstawie składników i właściwości mieszanki węgli wsadowych w stosunkowo krótkim czasie. Przewidywana jest walidacja opracowanej formuły przez laboratorium oraz testy półprzemysłowe i przemysłowe. 
 • Drugim ważnym celem PP2 jest analiza możliwości wprowadzenia alternatywnych paliw, aby otrzymać optymalną mieszankę węgli bez pogorszenia procesu koksowania i jakości koksu. Właściwości koksu  (wytrzymałości, twardość i trwałość) dla mieszanek koksowniczych bedą analizowane z dodadtkiem oraz bez dodatku alternatywnych paliw.

 

 4 – Wyniki i etapy  

 • Nowa innowacyjna formuła do przewidywania jakości koksu 
 • Próbki koksu do analizy laboratoryjnej  
 • Raport wprowadzenia alternatywnego paliwa

 

 

 

Formularz 1-2

OPIS PAKIETU PRACY

PP Nr 3

 

Tytuł Pakietu Pracy Analiza właściwości koksu jako produkt końcowy karbonizacji węgla Ilość osobogodzin29
Lider PP(pełna nazwa i akronim) Ústav Geoniky Av Čr, v.v.i., Czechy  
Beneficjent(ci) (pełna nazwa i akronim) US  
  KK Zabrze  
  TZ Trinec, a.s.  
  TKS  
  CSIC-INCAR  
1 –  Cele

 • Określenie optymalnych proporcji szerokości porów i grubości ścianek, aby uzyskać pożądaną wytrzymałość  i reaktywność koksu
 • Identyfikacja inertnych, nieskarbonizowanych dużych cząsteczek fuzynitu i semifuzynitu negatywnie oddziaływującego na wytrzymałość koksu. Znalezienie źródła typu cząsteczek odpowiedzialnych za obecność nieprzekształconych lub słabo przekształconych cząsteczek w koksie
 • Ustalenie optycznych parametrów koksu w związku z wytrzymałością i trwałością produkowanych koksów
4 – Wyniki i etapy

 

 • Ustalenie zakresu porowatości I grubości ścianki, która odpowiada dopuszczalnej wytrzymałości i reaktywności koksu
 • Ustalenie kluczowych parametrów optycznych w składnikach macierzystych, odpowiedzialnych za niereaktywne lub semireaktywne zachowanie organicznych składników węgla w koksie
 • Ustalenie optycznych parametrów w koksie, w związku z wytrzymałością i trwałością produkowanych koksów.
 • Charakterystyka termicznego utleniania koksu
 • Ocena wytrzymałości i twardości zimnego koksu jako wynik testów Micum 10 i Micum 40

Raport CSR/CRI testów koksu
 

 

 

Formularz 1-2

OPIS PAKIETU PRACY

PP Nr 4

 

Tytuł Pakietu Pracy Zaprojektowanie i wdrożenie sytemu monitorowania, sterowania i optymalizacji przygotowania mieszanki koksowniczej Ilość osobogodzin29
Lider PP(pełna nazwa i akronim) Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska  
Beneficjent(ci)(pełna nazwa i akronim) TZ Trinec, a.s.  
1 – Cele 

 • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu monitorowania, sterowania i optymalizacji, w czasie rzeczywistym, przygotowania mieszanki węglowej. Zastosowanie nowej metody przewidywania jakości koksu ustalonej w PP2 na skalę przemysłową
4 – Wyniki i etapy

 • System monitorowania, sterowania i optymalizacji w czasie rzeczywistym

 

 

Formularz 1-2

OPIS PAKIETU PRACY

PP Nr 5

 

Tytuł Pakietu Pracy Testowanie systemu monitorowania, sterowania i optymalizacji procesu karbonizacji w skali przemysłowej Ilość osobogodzin29
Lider PP(pełna nazwa i akronim) TZ Trinec, a.s., Czechy   
Beneficjent(ci)(pełna nazwa i akronim) KK Zabrze  
Razem    
1 – Cele

 • Test sytemu monitorowania, sterowania i optymalizacji procesu karbonizacji w skali przemysłowej: testy umożliwią walidację systemu w produkcji koksu na wielką skalę oraz ewaluację jakości procesu karbonizacji koksu. Wyniki nowego procesu zostaną porównane z tradycyjnymi metodami.
4 – Wyniki i etapy 

 • Raport testów przemysłowych procesu karbonizacji D15.
 • Wyniki parametrów jakości koksu odpowiadające przygotowanemu składowi specjalnego węgla składowego. 
 • Model statystyczny przewidywania jakości koksu oparty o dane z testów przemysłowych.
 • Określenie wpływu jakości mieszanki koksowej na jakość koksu, oparta na danych z testów przemysłowych 

 

 

Formularz 1-2

OPIS PAKIETU PRACY

PP Nr 6

 

Tytuł Pakietu Pracy Plan zarządzania, rozpowrzechniania i wdrażenia  technologii Ilość osobogodzin29
PP Lider(pełna nazwa i akronim) Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska   
Beneficjent(ci)(pełna nazwa i akronim) CSIC-INCAR  
  KK Zabrze  
  TKS  
  UGN  
  TZ Trinec, a.s.  
1 – Cele

 • Koordynacja działań wszystkich partnerów i zagwarantowanie realizacji wszystkich zadań przewidzianych w projekcie zgodnie z ramami planu projektu. 
 • Rozpowszechnienie wyników projektu i szerokie wdrożenie metody poprawy procesu karbonizacji węgla
4 – Wyniki i etapy

 • Raporty okresowe działań projektu (co pół roku)
 • Strona internetowa projektu 
 • Plan wdrożenia technologii