PP1. Dobór i charakterystyka materiałów do karbonizacji węgla

Jakość karbonizacji węgla zależy głównie od właściwości materiału do karbonizacji. PP1 obejmuje analizy i dobór surowych materiałów do mieszanek koksowniczych. Szeroka gama węgli z różnych rejonów świata zostanie scharakteryzowana poprzez serię analiz laboratoryjnych, takich jak: pomiar witrynitu i współczynnika odbicia macerału, relatywne natężenie fluorescencji witrynitu i intertynitu, skład macerału i mikrolitotypu oraz charakterystyka termicznego rozpadu węgla. Wybrane paliwa alternatywne pozyskane z odpadów (granulat z opon samochodowych, odpady powstałe przy produkcji czipów elektronicznych oraz pozostałości po karbonizacji polietylenu) będą analizowane pod kątem ich użyteczności z punktu widzenia wdrożenia ich do mieszanek koksowniczych. Utworzona zostanie baza danych właściwości węgli i paliw alternatywnych, która będzie dostępna publicznie.